Logo Wuzzi Alert en tekst "Persoonsalarm"
wifi signaal

Algemene Voorwaarden

Qvita B.V. (Wuzzi Alert)

Versie 1 april 2021

Inleiding

U heeft ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van de Wuzzi Alert dienstverlening. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw ervaring met het gebruik ervan naar tevredenheid zal zijn. Op de Wuzzi Alert dienstverlening waar u gebruikt van maakt zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Hiermee is het direct duidelijk welke rechten en plichten U en QVITA (WUZZI ALERT) hebben. Deze zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen U een hoop tijd. U weet immers precies waar U aan toe bent. Deze Algemene Voorwaarden, die in plaats treden van eerdere Algemene Voorwaarden, kunnen in de toekomst aangepast worden door QVITA (WUZZI ALERT). Wij raden u dan ook aan om regelmatig onze website www.wuzzialert.com te raadplegen. Mocht U het niet eens zijn met de verandering, laat dit ons weten. Dan lossen we dat samen op.

1. Definities

Allereerst is het belangrijk dat we duidelijk krijgen waar het hier over gaat. Daarvoor leggen wij een aantal definities uit:

 • U
  de gebruiker van de Wuzzi Alert dienstverlening die de overeenkomst met QVITA (WUZZI ALERT) is aangegaan als particulier persoon (dus niet vanuit een beroep of bedrijf);
 • Dienst
  de Wuzzi Alert dienstverlening waarmee U in een (nood)situatie in contact kan komen met uw eigen contactpersonen of een met QVITA (WUZZI ALERT) samenwerkende alarm- of zorgcentrale, waarna hulp zal worden ingeschakeld;
 • Product
  alle producten die samenhangen met de Dienst;
 • Contactpersoon
  Door U opgegeven personen of organisaties die in geval van een nood(situatie) binnen 10 minuten (tot maximaal 30 minuten) op uw locatie kunnen zijn om hulp te verlenen en/of hulpdiensten (ambulance/politie/brandweer/huisarts) die alleen in geval van een levensbedreigende situatie door de alarm- of zorgcentrale kunnen worden ingezet om hulp aan u te verlenen;
 • Overeenkomst
  De overeenkomst inclusief prijsafspraken, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, die u bent aangegaan door de Wuzzi Alert dienstverlening aan te schaffen en te gaan gebruiken. De overeenkomst is altijd per maand opzegbaar. De dienstverlening eindigt op de laatste dag van de volgende maand.
 • Mijn Wuzzi
  Het klantenportaal Mijn Wuzzi, er worden gebruikersgegevens verstrekt om in te loggen in het klantenportaal Mijn Wuzzi. In Mijn Wuzzi kunt u alle gegevens inzien en wijzigen van U en uw Contactpersonen. Ook kunt u hier de facturen vinden en de instellingen van de Dienst wijzigen.
 • Verbinding
  Dit is de verbinding van het Product met de Dienst via een mobiel telecom netwerk.
 • Borg
  Indien u het Product van QVITA (WUZZI ALERT) huurt dan zal bij de aanvang van de Dienst een bedrag als borg worden gerekend. Deze Borg krijgt u terug na het beëindigen van de Overeenkomst mits het Product compleet en in goede staat is geretourneerd en ontvangen door QVITA (WUZZI ALERT).
 • Zichttermijn
  Indien het Product of de Dienst niet aan de verwachtingen voldoet kan het Product binnen de zichttermijn van 14 dagen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.

2. Benodigdheden voor het gebruik

De Wuzzi Alert dienstverlening is direct klaar voor gebruik, er is geen installatie nodig. Indien u voor een sociaal abonnement heeft gekozen dan kunt u de Wuzzi Alert dienstverlening direct gebruiken. Als u voor een professioneel abonnement heeft gekozen melden wij aan u wanneer de aansluiting met de alarm- of zorgcentrale is gerealiseerd, daarna kunt u gebruik gaan maken van de Wuzzi Alert dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat de Dienst effectief voor U kan zijn, moet U minimaal twee (bij voorkeur drie) contactpersonen en/of één professionele organisatie opgeven die kunnen worden ingeschakeld bij een (nood)situatie en die in geval van nood binnen 15-30 minuten op uw locatie kunnen zijn. Opgave van meer contactpersonen is altijd mogelijk.

3. Tarieven en betalingen

Voor het gebruik van de Dienst betaalt U een maandelijks tarief aan QVITA (WUZZI ALERT), zoals vermeld in het klantenportaal Mijn Wuzzi. De betaling geschiedt middels automatische incasso per maand. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd volgens de CBS Consumenten prijsindex. Daarnaast kan door QVITA (WUZZI ALERT) een prijs worden gewijzigd indien daarvoor een goede reden bestaat. In dit geval hebt U de mogelijkheid om de Dienst te beëindigen zonder extra kosten, indien U binnen 14 dagen nadat U van de wijziging op de hoogte was gesteld dit aan ons schriftelijk heeft medegedeeld.

Het Product schaft u aan en wordt dan uw eigendom of huurt u van QVITA (WUZZI ALERT). Indien u het Product huurt dan zal er voor aanvang van de Dienst een Borg worden berekend. U kunt het Product binnen de Zichttermijn retourneren op eigen kosten.

Indien U niet voldoet aan de maandelijkse betalingsverplichtingen, zullen wij U hieraan herinneren. Mocht U daarna nog niet betalen, dan herinneren wij U nog eenmalig voordat wij andere maatregelen zullen moeten nemen. Onder deze maatregelen valt ook het (tijdelijk) stopzetten van de Dienst.

Wanneer U het niet eens bent met een bepaalde betaling, stel ons hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte.

4. De Dienst

U ontvangt de Dienst en het Product in goede staat en compleet. QVITA (WUZZI ALERT) streeft na, dat de geleverde Dienst en Product voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Indien dit niet het geval is, meldt dit dan direct aan ons. Wij adviseren U aan het Product goed te behandelen en te onderhouden. De Klant zal de Dienst en het Product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bijgeleverde handleiding en het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Indien u het Product huurt van QVITA (WUZZI ALERT) dan is en blijft het Product eigendom van QVITA (WUZZI ALERT).  In geval van verlies, diefstal of molest dient U ons de nieuwwaarde van het Product te vergoeden. Bij beschadiging wordt de door U betaalde Borg ingehouden. Bij teruggave van het Product dient deze compleet en schoongemaakt te zijn, indien het Product niet is schoongemaakt zijn wij genoodzaakt om schoonmaakkosten in rekening te brengen.

QVITA (WUZZI ALERT) draagt zorg voor het onderhoud, reparatie en/of vervanging van (delen van) het Product zonder extra kosten voor U binnen de garantietermijn van 2 jaar op het Product en 3 maanden op de batterij en accessoires van het Product. Dit is anders als die kosten door uw handelen of dat van anderen zijn ontstaan. Dit is alleen het geval als uw handelen niet binnen het normale gebruik van het Product of de Dienst ligt.

Indien de U vragen heeft over de bediening van het Product, het gebruik van de Dienst of Mijn Wuzzi dient de U zich zo spoedig mogelijk tot de klantenservice van QVITA (WUZZI ALERT) te wenden.

U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen van gegevens bij te houden in Mijn Wuzzi. Schade of kosten uit onjuiste informatieverstrekking of uit het gebruik van onjuist geregistreerde gegevens zijn voor uw rekening. Bij wijziging van gegevens dient altijd direct ter controle door U een (proef)alarm te worden uitgevoerd. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing. Neem bij een niet goed functionerend proefalarm altijd contact op met QVITA (WUZZI ALERT). Alle kosten die het gevolg zijn van een wijziging of en (proef)alarm zijn voor uw rekening.

Zelf openen van het Product en/of reparaties uitvoeren is niet toegestaan. De Dienst mag slechts gebruikt worden voor het doen van een alarmmelding. Vaker onjuist gebruik kan leiden tot een beëindiging van de overeenkomst door QVITA (WUZZI ALERT).

5. Overmacht

Als de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) wordt verhinderd door omstandigheden buiten de macht van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van QVITA (WUZZI ALERT) waarop QVITA (WUZZI ALERT) redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, spreekt men van overmacht. In zo’n geval kan de Dienst door U of QVITA (WUZZI ALERT) worden stopgezet; dit gebeurt altijd in goed overleg.

6. Dienst stopzetten en opzegging

De minimale duur van het contract bedraagt 1 maand. Uw betalingsverplichtingen lopen door totdat U de Dienst via Mijn Wuzzi, per e-mail of telefonisch heeft opgezegd, met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand. Indien u het Product van QVITA (WUZZI ALERT) huurt dan gaat de opzegtermijn van 1 maand pas in nadat het door ons aan U uitgeleende Product volgens onze instructie zijn geretourneerd en door ons zijn terugontvangen. Indien u het Product bij beëindiging van de Dienst niet meer in uw bezit heeft is QVITA (WUZZI ALERT) om de betaalde Borg in te houden.

Indien U na beëindiging van de Overeenkomst het Product niet heeft geretourneerd aan QVITA (WUZZI ALERT), blijft U de periodieke vergoeding verschuldigd tot het moment dat het Product is geretourneerd en ontvangen door QVITA (WUZZI ALERT).

QVITA (WUZZI ALERT) kan altijd het contract opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Indien u het Product huurt van QVITA (WUZZI ALERT) willen wij U vragen om zorgvuldig met het Product om te gaan totdat U dit aan QVITA (WUZZI ALERT) retourneert. QVITA (WUZZI ALERT) zal U hierover instructies geven.

Als U zich niet houdt aan uw verplichtingen uit de Overeenkomst, zoals betalingen, juist gebruik en juiste informatieverstrekking, kan QVITA (WUZZI ALERT) de Dienst stoppen en zelfs het contract beëindigen. Voordat QVITA (WUZZI ALERT) dit doet, wordt eerst zorgvuldig naar uw persoonlijke omstandigheden gekeken.

7. Aansprakelijkheid QVITA (WUZZI ALERT)

QVITA (WUZZI ALERT) is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, het gebruik van de Dienst en/of het Product. Mocht QVITA (WUZZI ALERT) toch aansprakelijk zijn dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de hoogte van het voor U geldende maandelijkse tarief.

Voor een aantal gevallen sluit QVITA (WUZZI ALERT) aansprakelijkheid echter expliciet  uit. Dit zijn gevallen van:

 • het niet kunnen inschakelen van de opgegeven contactpersonen en dergelijke;
 • het niet of te laat aanwezig zijn van de contactpersonen en dergelijke;
 • schade door het handelen van een ingeschakelde contactpersonen, waaronder het betreden van uw eigen woning;
 • schade door het niet goed functioneren van de Dienst, het Product of verbindingen;
 • onterecht gebruik van de door U ter beschikking gestelde sleutels/sleutelcodes;
 • schade door onbevoegd gebruik van de Dienst of van eventuele onrechtmatige daden;
 • Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals aanbieders van telecommunicatienetwerken of -diensten, internet- en/of sms diensten, zijn niet aan QVITA (WUZZI ALERT) toerekenbaar.
 • storingen van het Product, Verbinding of Dienst.

8. Uw Privacy

QVITA (WUZZI ALERT) heeft voor het goed kunnen uitvoeren van de Dienst een aantal persoonlijke gegevens van U nodig. QVITA (WUZZI ALERT) verzamelt, gebruikt en bewaart deze gegevens alleen voor zover dit nodig is.QVITA (WUZZI ALERT) gaat hier zorgvuldig mee om en deelt deze gegevens voor zover dat nodig is alleen met:

 • organisaties die betrokken zijn bij het alarmeren (zoals de alarm- of zorgcentrale);
 • professionele alarmopvolgers (indien van toepassing);
 • hulpdiensten (ambulance/politie/brandweer/huisarts);
 • door u opgegeven Contactpersonen.

U kunt QVITA (WUZZI ALERT) altijd vragen om deze gegevens in te zien. Ook kunt U met QVITA (WUZZI ALERT) bekijken of bepaalde gegevens mogelijk uit de systemen verwijderd kunnen worden. Alarm- of zorgcentrales kunnen voor uw eigen veiligheid uw alarmeringsgesprekken ook opnemen.

9. Bevoegde rechter

Op uw Overeenkomst met QVITA (WUZZI ALERT) is het Nederlands recht van toepassing. QVITA (WUZZI ALERT) probeert elk probleem met U in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt, moeten alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement West-Brabant.

Qvita B.V. (Wuzzi Alert)

Kamer van Koophandel: 50.34.95.62

Bezoekadres
Korte Huifakkerstraat 6
4815 PS Breda

Postadres
Postbus 3398
4800 DJ Breda

Klantenservice
088 – 800 77 88
klantenservice@wuzzialert.com